Home

Paragraf 2 grunnloven

Endret ved grunnlovsvedtak ved lov 2 juni 1821, grunnlovsvedtak 4 juli 1884, 30 apr 1898, 1 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 23 okt 1920 kunngjort 6 nov 1920, 11 mai 1928 kunngjort 29 mai 1928, 5 juni 1946 kunngjort 13 juni 1946, 24 nov 1967 kunngjort 15 des 1967, 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972, 23 nov 1978 kunngjort 22 des 1978, 17 jan 1980 kunngjort 15 feb 1980, 26 mai 2003. De nærmere regler for Stortingets påtale etter denne paragraf fastsettes ved lov. Norges statsforfatning, bind 2, 1935, s. 409ff). Grunnloven forbyr opprettelsen av nye grevskaper, baronier, stamhus og fideikommisser for å hindre at en ny arvelig rikmannsstand blir etablert

Ta utgangspunkt i Grunnlovens § 2 og diskutér historiske versjoner av denne paragrafen, fra forfatningen i 1814 frem til siste versjon i 2012. Se de forskjellige versjonene i kontekst og diskutér forskjeller Ny paragraf, gammel regel - Om Grunnlovens § 15 og parlamentarismens rettslige innhold. Logg inn. Ny bruker. Logg ut. Min side. Fagområder; Tidsskrifter; Helse- og sosialfag; Artikkel 2 av 7 Tidsskrift for Rettsvitenskap 02 / 2014 (Volum 127) Grunnlovens nye verdiparagraf § 2. av Dag Michalsen. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Paragraf 2 i Grunnloven av 1814 innebar en innskjerpelse av restriksjonene mot jøders adgang til riket sammenlignet med tiden før 1814. Christian Vs norske lov åpnet for å gi jøder med leidebrev tilgang til riket, og de såkalte portugiserjødene hadde senest i 1750 fått bekreftelse på sin privilegerte rett til å reise rundt og handle i kongens riker § 2. Den evangelisk-lutterske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget. B. Om den udøvende Magt, Kongen og den kongelige Familie. § 3 Endra med grunnlovsvedtak ved lov 2 juni 1821, grunnlovsvedtak 4 juli 1884, 30 apr 1898, 1 juli 1907, 11 juni 1913 kunngjort 7 juli 1913, 23 okt 1920 kunngjort 6 nov 1920, 11 mai 1928 kunngjort 29 mai 1928, 5 juni 1946 kunngjort 13 juni 1946, 24 nov 1967 kunngjort 15 des 1967, 30 mai 1972 kunngjort 16 juni 1972, 23 nov 1978 kunngjort 22 des 1978, 17 jan 1980 kunngjort 15 feb 1980, 26 mai 2003.

PDF) Enige i tro til Dovre faller? Tolkningen av Grunnloven 17. mai-grunnloven - Wikipedia. Folk søkte også etter. Grunnloven Paragraf 2 181 Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon. Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814

Kongeriket Norges Grunnlov - Lovdat

Naboloven § 2 fastslår at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendom. Som naboeiendom regner en ikke bare eiendom som ligger like ved siden av den eiendommen som setter i verk tiltak som kan være i strid med loven FORPLIKTE: Kan det være riktig at generasjonen 1814 kan forplikte alle senere generasjoner? I motsetning til vår materialistiske tid, var generasjonen og juristene i 1814 bibelske i sin tenkning, skriver Johan I. Holm. Bildet er av Eidsvollbygningen der Norges grunnlov ble utferdiget og undertegnet i 1814

Grunnloven Paragraf 2. grunnlov - Store norske leksikon. Her er jødeparagrafen View/Open - BORA - Universitetet i Bergen. Øivind Bergh sur Twitter : Ikke noen ledende norske ppt laste ned. Ulv Bjerkan on Twitter: Enig, minner Norges grunnlov § 2 INGEN ADGANG TIL RIKET Endringer i Grunnloven behandles i kontroll- og konstitusjonskomiteen og vedtas i Stortinget i plenum. Grunnlovsendringene må vedtas med et 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes. Grunnlovsforslagene legges frem som et dokument for Stortinget (Dokument nr. 12) § 2-1; I vanlig prosa er det ikke noe i veien for å innlede en setning med paragraftegn, men i juridisk litteratur har det ikke vært vanlig. Man har i stedet skrevet ordet med bokstaver. Bokstav. Når vi viser til et bokstavpunkt i en oppramsing i en paragraf, skal ordet bokstav være med: § 126 bokstav Grunnlovens paragraf 2 § 2. Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme. Allerede abonnent? Logg inn her § 100 i Norges Grunnlov sikrer at alle har rett til ytringsfrihet og rett til tilgang til offentlig informasjon. Paragrafen hadde stått uendret fra vedtagelsen i 1814 og frem til 2004. I september 2004 ble det foretatt omfattende endringer av paragrafen. Paragrafen ble sist endret 2. februar 2006 sammen med en rekke andre paragrafer

De som lagde grunnloven var folk som så langt frem. Derfor beskyttet de grunnlovens paragraf 2 på den beste måten de kunne. Men Eidsvolds menn og kvinner hadde ikke regnet med at det var de kristne selv som ville torpodere grunnlovens paragraf 2. Det er dette KrF vil være med å gjøre den 21 mai Grunnloven paragraf 106 Arbeidet med å få Stortinget til å fjerne den såkalte Jødeparagrafen opptok ham helt frem til hans død. Wergelands forslag Spørsmålet om endring av Grunnloven § 2 kom først opp i to artikler Wergeland skrev i Statsborgeren i 1837, og i 1839 sendte han Stortinget et forslag til grunnlovsendring I følge §53 i Grunnloven kan man tape stemmeretten ved straffbare handlinger som er i samsvar med gjeldende lov. Diskutér hvorvidt det er riktig å frata noen stemmeretten, selv om de er dømt for straffbare handlinger Wergeland viet sine siste leveår til Jødesagen og arbeidet med å få fjernet den paragraf i Grunnloven som nektet jøder adgang til riket. Grunnloven § 2. Selv om Wergeland hyllet Grunnloven og den grunnlovskonservatisme som Stortinget utviste på 1820-tallet, mente han at det var rom for forbedringer Nå forbyr § 112 å fjerne det kristne verdigrunnlaget i § 2 fra Grunnloven, det lar seg nemlig ikke gjøre uten også å fjerne hele Grunnloven. Nå bryr nok ikke disse sosialistene seg om hele Grunnloven ryker med når de fjerner denne paragraf! Disse politikere kjenner ikke disse våre Eidsvollsmenn og deres Gudsfrykt

Grunnloven

 1. Jeg undrer meg om det var Gud som dikterte eidsvollsmennen å lage jøde paragrafen (grunnloven, paragraf 2, år 1814)? Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales
 2. 2. Grunnloven § 92 skiller i første ledd mellom kravet til at den som skal utnevnes i et embete må ha norsk statsborgerskap, og tilleggsvilkårene i bokstav a til d som krever en særskilt tilknytning til Norge. Hovedformen for slik tilknytning er såkalt innfødsrett
 3. Grunnloven gjelder jo for alle sammen? Grunnlovens § 2 er slik utformet: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Vår grunnlov er nylig revidert. Man skulle da tro at den ville ta hensyn til det mangfoldet som nå er i det norske samfunnet
 4. 1814 og Grunnloven. Året 1814 er det mest dramatiske året i norsk historie. Fra å være del av et enevelde med hovedstad i København, var vi en selvstendig stat i få måneder om sommeren, før vi gikk inn i en politisk union med Sverige før året var omme

Paragraf 2C kalles ofte Downs-paragrafen, en betegnelse som er temmelig misvisende. DET ER LETT å forstå at særlig godt fungerende mennesker med Downs syndrom, og deres familier, reagerer på at de kan være en konkret begrunnelse for abort og at de opplever paragrafen som diskriminerende 2.3 Grunnloven § 105 gir på den annen side som utgangspunkt ikke vern dersom eiendom som allerede må betraktes som statlig, må avstås til en annen enhet i staten. Klarest er dette når «overføringen» skjer mellom enheter i staten som ikke regnes som egne rettssubjekter Grunnloven er av de aller eldste i verden som fortsatt er i bruk. 175. Grunnlover har gjerne to sentrale pilarer, det politisk-ideologiske og det praktisk-juridiske. 176. I den norske grunnloven ligger tyngdepunktet i det praktiske. 177. Grunnlovens første paragraf er at Norge er et «frit, uafhengigt og udeleligt Rige». 178 Paragraf 2. Et skjemmende trekk ved grunnloven var paragraf 2. Den nektet jøder adgang til riket, og konstaterte at jesuitter og munkeordener ikke måtte tåles. Spesielt skjemmende virket paragrafen fordi den skulle ha inneholdt en generell passus om religionsfrihet i Norge

Grunnloven - om religionsfrihe

Hei, jeg lurer på hva sto i Grunnlovens paragraf 10? Jeg har søkt litt rundt men overalt står det kun at den ble opphevet BLA I BOKEN! I 2014 skulle Grunnloven feires, men i opptakten til jubileumsåret savnet vi et kritisk blikk på Grunnlovens tilblivelse og dens innledende bestemmelse om statens offentlige religion i paragraf 2. Hva var det som gjorde at verdens mest liberale grunnlov da den ble til i 1814, også hadde verdens mest illiberale paragraf

Grunnlovens nye verdiparagraf § 2 - Nr 02 - 2014

 1. dre makt enn vanlig var og flere fikk være med å bestemme. Selvsagt var ikke dette noe nordmennene fant på av seg selv. Den norske grunnloven var inspirert av en rekke skrifter, erklæringer og grunnlover rundt om i verden. Noen av de viktigste [
 2. Endringen av Grunnlovens § 2. Dette var første vigsling av en norsk biskop tilsatt av Kirkerådet og ikke av Kongen i statsråd.Dermed skulle Kongen selv ikke opptre som Kirkens øverste leder ved vigslingen slik han alltid har gjort. Med endringen av Grunnlovens § 2 er det såkalte Kongens kirkestyre opphevet. Men Kongen kom likevel, han
 3. Grunnloven formulerer også en svært kontroversiell paragraf som rammer alle muslimer som er for reform eller religionskritikk, samt alle kristne, Det er paragraf 38 som advarer mot å skade.
 4. erande statsforma da. Ideologien var at monarken hadde makta si frå Gud, og innbyggjarane hadde berre å lyde.

Jødeparagrafen - Store norske leksiko

 1. Fosterreduksjon bør forbys og paragraf 2c bør endres 2. Sorteringsparagrafen 2c bør endres. Abortloven åpner for senabort når «det er stor fare for at barnet kan få alvorlig sykdom»
 2. - Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, slik Grunnloven fastsetter, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet
 3. Paragraf 2c i abortloven må bort. DEBATT: KrFs viktigste prioritering er å sikre retten til liv og likeverd for alle. Publisert: Publisert: 1. august 2017 «Ved dagens abortlov og paragraf 2c åpner vi opp for at mennesker som ikke er funksjonsfriske, blir fratatt muligheten til å vokse opp», skriver Olaug V. Bollestad
 4. Grunnloven § 102. Jeg skal, i lys av den tiden jeg har til rådighet, konsentrere meg om denne. Innlegget mitt vil ha tre hovedpunkter: Det første er Grunnlovens vern av privat- og familielivet, hjemmet og kommunikasjonen i Grunnloven § 102 første ledd, herunder personopplysningsvernet (punkt 2)
 5. Ukoliko imate problem sa pristupom pravnoj bazi Paragraf Lex Online možete kontaktirati službu tehničke podrške na telefone: 011/2752-999, 011/2759-172. Paragraf Lex mobilne aplikacije. Preuzmite mobilne aplikacije pravne baze Paragraf Lex. Kontakt
Ingen adgang til riket? by St Olav Forlag - Issuu

Menneskerettigheter er rettigheter som gjelder alle i samfunnet, uavhengig av kjønn, etnisitet og legning. Menneskerettighetene handler blant annet om rett til liv og sikkerhet, rett til privatliv, vern mot diskriminering, ytringsfrihet og religionsfrihet og ble tilføyd ved endringen i Grunnloven i 2012 30. april legger konstitusjonskomitéen frem sitt endelige forslag til grunnlov. Paragraf 2, den såkalte «jødeparagrafen», får sin endelige form og blir vedtatt 4. mai: «Den evangelisk. Grunnloven regulerer hvordan dette fellesskapet skal fungere, men hvilke sosiale mål det er mulig å oppfylle til enhver tid, avgjøres av samfunnsutviklingen. Det er heller ikke slik at for eksempel utdanning er en forutsetning for å utøve sine politiske og sivile rettigheter

Forskning på Grunnlovens paragraf 2 presentert i Berlin

Grunnloven fra 1814 - stortinget

17. mai daterte de Grunnloven og valgte Christian Frederik til konge. Den 20. mai avsluttet de Riksforsamlingen, tok hverandre i hendene og sverget «Enig og tro til Dovre faller» før de dro tilbake til sine hjemsteder. 3. Etter Eidsvoll. Sommeren 1814 gikk svenskene til angre på Norge Paragraf 9a-1 gir rettigheter til enkeltelever, men § 9a-1 må også kunne brukes for å sikre et godt klassemiljø. Etter opplæringsloven § 8-2 skal elevene deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. I Innst Da allmenn stemmerett for menn ble innført i 1898, ble det lagt til en paragraf 52 d i Grunnloven om at stemmeretten ble tapt «ved at nyde eller i det sidste Aar før Valget, at have nydt Understøttelse af Fattigvæsenet». Om få dager starter Høyesterett behandlingen av spørsmålet om petroleumsvirksomhet i Barentshavet er i strid med Grunnloven.. Utgangspunktet er paragraf 112, som sier: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares Svi komercijalni saradnici naše kompanije imaju istaknutu identifikacionu legitimaciju koja glasi na Paragraf Lex d.o.o. Na taj način su legitimisani kao zvanični predstavnici naše firme. Radno vreme: radnim danima od 7:30 do 15:3

Video: Kongeriket Noregs grunnlov - Lovdat

Grunnloven Paragraf 2

Jødeparagrafen i Grunnloven. Jeg er født på Olsok i 1930, så på folkeskolen lærte jeg at det var Nicolai Wergeland som hadde med seg det skriftlige forslaget til en grunnlov for det nye Norge som skulle etableres på Eidsvoll i 1814 Stortinget må snarest og uten tap av tid vedta å gjenninføre straffelovens gamle § 105. Paragrafen ble fjernet for 10 år siden, da den ble regnet som en sovende paragraf. Men den politiske retorikken fjerner seg mer og mer fra de realiteter som oppleves på grasrotnivå, bruken av PR konsulenter, politisk reklame og regelrett løgn fra politiske partier rundt viktige saker, gjør det.

Grunnloven - Store norske leksiko

Paragraf 22-1 er en fellesbestemmelse om rådgivning. Bestemmelsen er ny. Paragraf 22-1 første ledd presiserer utgangspunktet fra opplæringsloven § 9-2 nemlig at eleven har rett til nødvendig rådgivning. Det presiseres også her at retten er knyttet til både sosialpedagogisk rådgivning og utdannings- og yrkesrådgivning Husleieloven § 2-11 regulerer leietakers rett til å kreve avslag i husleien. Avslag i husleie kan kreves som følge av forsinkelse, eller ved mangler. 13. januar 2017. Snakk med oss. Total forsinkelse og delvis forsinkelse Grunnloven § 112 - et fyrtårn for «det grønne skiftet «Jeg var selv medlem av Stortinget da paragraf 110b ble vedtatt. FÅ OPPDATERINGER FRA OSS PÅ EPOST 2 GANGER I MÅNEDEN. (Hvis du er medlem får du dette automatisk) Meld meg på Facebook

Naboloven Paragrafen

For å hindre en svensk språkinvasjon fikk Grunnloven i 1814 noen paragrafer om språk som danskene stussa over og lo av. På Lørdagsuniversitetet 15. november skal professor Tove Bull fortelle mer om hvorfor danskene lo av oss SUPERNYTT-REPORTASJE supernytt_02-270x151 (Ytringsfrihet (Grunnloven:: SUPERNYTT-REPORTASJE supernytt_02-270x15 (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2 A-1 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. (3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve oppreisning uten hensyn til skyld hos arbeidsgiver eller innleier

Paragraf 2 i Grunnloven og naturretten - dagen

Till de inslag i 1814 års Grunnlov som är mest stötande i en modern människas ögon är de förbud mot judar, munkordnar och jesuiter som återfinns i paragraf 2. Judeförbudet upphävdes 1851 men återinfördes temporärt av Quisling under andra världskriget, munkförbudet 1897 och jesuitförbudet 1956 Her er politikerne som vil endre grunnloven og kaste kongen. De fleste nordmenn tror at Ingrid Alexandra blir dronning i Norge. Samtidig jobber sterke krefter på Stortinget for at det ikke skal skje The five paragraph essay is often assigned to students to help them in this process. A good 5-paragraph essay is a lot like a triple-decker burger, and is therefore often called the hamburger essay. It requires a clear introduction and conclusion (the top and bottom bun) that hold the main body of the essay (the burgers) in place

Pin på Krigen i Norge, 1940 - 1945200 ting det er kult å kunne om Grunnloven - AftenpostenSV vil ta jernbanereform til Høyesterett - Nationen

TV 2 er Norges beste nettsted for nyheter, sport, underholdning, vær, tv-guide og video § 4-2. Krav til tilrettelegging, Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf. Meld fra til Arbeidstilsynet Meld ulykke Tips oss. Kontakt oss Kontakt oss Kontorsteder. Personvern Personvern og informasjonskapsler Ang grunnloven som er satt ute av drift og EU/EØS: - Taftøsaken, Gro Harlem Brundtlands neddoping av Synøve Taftø som kom for nære sannheten ang. EØS saken. Synnøve arbeidet i Utenriksdepartementet under Gro-Harlem Brundtlands Arbeiderpartiregjering, og ble avskjediget i unåde Continue reading § 2.6 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett (1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt eller forhåndsstemmer. (2) Representanter til generalforsamling eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettige Post by Alf P. Steinbach Muligens har politiet så snever horisont at de kjenner til Jan Simonsen men ikke Krystallnatten

 • Cycab snowboard støvler.
 • Assassin's creed 2 assassin's creed film series.
 • Engelsk engelsk.
 • Gewinnspiel hamburg 2018.
 • Smerteklinikken ullevål sykehus.
 • Ryanair app.
 • Knupp hageland.
 • Led strips montering.
 • Verwachte sneeuwval serfaus.
 • Horoskop waage april 2018.
 • Fattige barn i norge.
 • Victoria secret gym leggings.
 • Folkehelsestatistikk.
 • Aaron paul malcolm in the middle.
 • Eifel sehenswürdigkeiten.
 • Kristiansand norges største by.
 • Gravid uke 29 sliten.
 • Darksiders fury collection.
 • Lysbildeskanner.
 • Mellandagsrea flugfiske.
 • Teleskop für saturn.
 • Hm nyhetsbrev.
 • Principe de hannover.
 • Imei iphone.
 • Posisjonere definisjon.
 • Testikkelretensjon operasjon.
 • Smøreost til baby.
 • Pusse opp gjestetoalett.
 • Alenemor rettigheter 2017.
 • Gro harlem brundtland skatt.
 • Trafikkamera sotra.
 • Typisch andreas.
 • Dealpass fordeler.
 • Prednisolon 5 mg takeda.
 • Mi utslett.
 • Storsirkel navigering.
 • Hvordan fjerne detrituspropper.
 • 1 2 zimmer wohnung remagen.
 • Lwl erdkabel vorkonfektioniert.
 • Hingstekåring herning 2018.
 • Sopp i ansiktet kjerringråd.