Home

Menigheten i kolossæ

Paulus' brev til kolosserne - Wikipedi

 1. Paulus' brev til kolosserne, også kalt kolosserbrevet, er et av brevene som bærer apostelen Paulus' navn, og er i den kanoniske rekkefølge den tolvte boken i Det nye testamente.I norske bibelhenvisninger forkortes brevet etter bibelselskapets standard «Kol».Det er omdiskutert i moderne bibelforskning om det virkelig er Paulus som har skrevet dette brevet
 2. La Kristi ord få rikelig rom hos dere., skriver Paulus til menigheten i Kolossæ, kapittel 3,16: På mandager kl 20-21 (oppstart 19. august 2019) samles vi for å lese Bibelen sammen i Klosterhagen i Kirkesenteret. Alle velkommen! Les me
 3. Paulus hilser menigheten i Kolossæ, 1. 2, takker Gud for dens liv i tro og kjærlighet og for de frukter evangeliet bærer hos den, 3-8, og beder for dens vekst og fremgang i livet i Gud, 9-14. Han vidner om hvem Kristus er, og om hans forhold til Gud, til skapningen og til menigheten, 15-23
 4. La Kristi ord få rikelig rom hos dere., skriver Paulus til menigheten i Kolossæ, kapittel 3,16: På mandager kl 20-21 (oppstart 19. august 2019) samles vi for å lese Bibelen sammen i Klosterhagen i Kirkesenteret. Alle velkommen

1. Laodikea, Kolossæ, Hierapolis I. I vestre Tyrkia, omtrent 161 km øst fra Efesus, i en dal hvor elven Lycus randt inn i elven Mæander, der var det en gang tre viktige byer: Laodikea, Kolossæ og Hierapolis. A. Opprinnelig hadde disse byene vært Phrygisk, men i Nytestamentlig tid var de en del av den Romerske provins i Asia Kolossæ var en liten by som lå i dagens Tyrkia, rundt 150 kilometer øst for Efesus. Paulus hadde aldri besøkt menigheten i byen, men kjente den godt gjennom medarbeideren Epafras. Forskerne er usikre på når brevet ble skrevet Paulus er glad for at menigheten i Kolossæ viser fasthet i troen på Jesus (v 5), oppfordrer de til å være rotfestet i ham og til å holde fast ved de har lært om troen (v 7). Hvis vi skal holde fast i noe eller stå stødig, trenger vi noe stabilt å holde i, eller et solid fundament å sette beina på Og han ber for menigheten han arbeider i, for menneskene han skal være en tjener for der. Bønnen er at de kristne i Kolossæ må bli stående fullkomne og fullt overbevist om hele Guds vilje. Med andre ord kan vi kanskje si: At de må bli frelst, bevart i troen og få se at Gud har en vilje og en hensikt med hvordan han vil at de skal leve Kolossai (gresk: Κολοσσαί, latin: Colossae), senere Kona eller Chonæ, var en by i Frygia, ca. 17 mil øst fot Efesos, i nærheten av elven Lykos, en av Menderes' sideelver. Stedet for byen, som er i nåværende Anatolia i Tyrkia, har aldri blitt utgravd.. Under den persiske krig, år 396 f.Kr., ble Tissaphernes drept i Kolossai av agenter for Kyros den yngre

Paulus' brev til menigheten i Kolossæ (Kol 3,12b-14) Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre De kristne i Kolossæ i Lilleasia i det første århundre trengte å få svar på slike spørsmål. De var omgitt av mennesker av folkeslagene som holdt seg til hedenske filosofier, deriblant tanken om askese, og av jøder som avholdt seg fra visse former for mat og helligholdt spesielle dager Så brevet er selvsagt til menigheten ikke byen eller stedet Kolossæ. Menigheten er de som er hellige, troende og i Kristus. Det er aktuelt fordi samfunnsdebatten fokuserer på begrepet parallellsamfunn. Ordet har oppstått i sammenheng med integrering, eller mangel på integrering, blant flyktninger og asylsøkere i vestlige land Til menigheten i Kolossæ i Lilleasia skrev Paulus: «Legg av den gamle personlighet med dens handlemåte og [] kle dere med den nye personlighet som gjennom nøyaktig kunnskap blir fornyet i samsvar med bildet av ham som skapte den, der det hverken er greker eller jøde, omskjærelse eller ikke omskjærelse, fremmed, skyter, slave, fri, men Kristus er alt og i alle.» jw2019 jw201

Voksne - Mandal menighe

DNB1930 - Paulus brev til kolossensern

Paulus har fått dårlige nyheter, der han sitter fengslet i Roma rundt år 60. En tiltrekkende, falsk lære har nådd den unge menigheten i Kolossæ. Hvis læren skulle få fotfeste, ville menigheten også bli fengslet, - åndelig talt. I varm omsorg for de kristne og i troskap mot apostelkallet skriver han derfor Kolosserbrevet til denne [ Innlegg nr 208 God orden og fast grunn i troen på Kristus, det var et skussmål Paulus satte på menigheten i Kolossæ, noe som enhver Jesu' menighet med flid bør etterstreve å få. Men mange menigheter og deres virke er slett ikke verd en slik karakter! God orden. En menighets virke og forretningsførsel må tål Andre i menigheten var aldri blitt virkelig omvendt og gjenfødt, bare opplevd noe av menighetens varme «utenfra». Dette kunne til og med gjelde menighetsledere. Jesus advarte at den lunkne på den siste dagen ville si: «Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» (Matt 7,22) Men Jesus svarte at han. menigheten i Kolossae i de fjorten første versene i deres tro på Kristus og kjærlighet til alle . de hellige. Deretter lyder de neste versene som en lovsang om Kristus; sann Gud og sant menneske. Versene 15-17 viser til alt det skapte som et resultat av Han som er før alt I et av brevene sine oppfordrer han nemlig menigheten i Kolossæ til å utveksle brev med nabomenigheten i Laodikea (se Kol 4,16). Slik har de kristne menighetene trolig endt opp med å ha flere av brevene fra Paulus i samlinga si. Ganske tidlig har de begynt å samle disse brevene i ett bind

Vi har troende medlemmer i de fleste land over hele verden. I de nordiske land har vi tatt navnet «Kristadelfianerne» som betyr «Brødre i Kristus» - det uttrykk Paulus brukte da han skrev til menigheten i Kolossæ: «til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ» (Kol.1,2) Men i Kolossæ har de fått undervisning av en god mann som het Epafras. Legg merke til den personlige, historiske, vi kunne si - biografiske tonen i det vi leser her. Paulus har ikke fått besøkt menigheten i Kolossæ så mye, men Epafras har fortalt detaljert om dem. Epafras var en betrodd medarbeider av Paulus, han var en god lærer og hyrde, han var der i rette tid, så menigheten i.

Sjekk Paulus' brev til kolosserne oversettelser til Svensk. Se gjennom eksempler på Paulus' brev til kolosserne oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk En av Bibelens mest innholdsrike forbønner finnes skrevet i Kolosserbrevets første kapittel. Denne bønnen ba apostelen Paulus for de nyomvendte kristne i Kolossæ, sannsynligvis mens han satt fengslet i Rom på begynnelsen av år 60. Paulus hadde selv aldri besøkt den menigheten, men tross det var de kristne der like kjære for han Men menigheten var fremdeles attråverdig, som Efesus jo betyr. Sendebrevet til Smyrna taler om menighetens tid fra ca. 100 - 313 e.Kr. med sterk forfølgelse av de kristne i Romerriket. Åp. 2:8-11. Jesu ord i Matt. 5:10 ble realitet i denne perioden: Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himlenes rike er deres Menigheten i Kolossæ bestod altså av en forsamling med flere slaveeiere og deres familier, så den var nok for stor til å samles i et hjem. Kolosserbrevet Kolosserbrevet 4 1. Paulus, Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og broderen Timoteus, 2. til de innvidde og troende brødre, i Kristus, i Kolossæ

Hilsen - Hilsen fra Paulus, som ved Guds vilje er utsending av Jesus Kristus. Min medarbeider Timoteus sender også sin hilsen. Til våre søsken i Kolossæ som tilhører Gud og tror på Kristus. Vi ber at Gud, vår Far, vil vise dere godhet og fylle dere med fred. Paulus takker Gud for menighetens tro - Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. Vi har hørt om. Menigheten i Kolossæ var hedninger av ikke jødisk opprinnelse (1,27, 2,13). Så var det noen som hadde kommet inn der og dømt dem fordi de ikke lenger levde etter jødisk vis og oppfylte Mose lovens krav. Paulus mente at dette ville undergrave hele evangeliet,. For i Kolossæ hadde denne vranglæren trengt inn at en trengte å søke englene i himmelrommet, for å erfare Guds fylde. Slik vranglære førte til ren engledyrkelse. Kristus er ett med sitt legeme som er menigheten, og han utfolder seg gjennom den. Kol. 1:18.24. Kristi menighet er blitt til ved Kristi forsoningsverk

Guds ord til menigheten i Kolossæ er klar: Kristus står over all skapningen. I Ham bor hele Guddomsfylden. Kristus oppfylte Guds lov og seiret over alle makter. Og Kristus er den troendes liv - ved Faderens høyre hånd. Det som kjennetegner menigheten i Laodikea er at den er lunken 52: Menigheten i Korint blir grunnlagt 50-53: Andre misjonsreise 50: Menigheten i Filippi blir grunnlagt 51: Menigheten i Tessaloniki blir grunnlagt 53: Menigheten i Efesos blir grunnlagt 54-56: Menigheten i Kolossæ blir grunnlagt 53-57: Tredje misjonsreise 54-56: Paulus oppholder seg i Efesos i to år 58: Paulus blir arrestert i Jerusale Med Jerusalem som utgangspunkt ble nye menigheter plantet i Antiokia, mange i Galatia-området, i Filippi, Kolossæ, Efesos, Tessaloniki, ja, til og med i keiserrikets hovedstad Rom. Dette var frie, selvstendige menigheter. Historisk sett eksisterte menigheten i Jerusalem i 100 år. Fra år 32 til 13 Når jeg nå har kommet til det siste av Sendebrevene, til menigheten i Laodikea, så er jeg framme ved det mest omtalte brevet. Menigheten i Laodikea - som ingen ønsker å bli sammenliknet med. Menighetsnavnet finner du ikke benyttet noe sted, men det vekker assosiasjoner vi helst ikke vil knyttes opp mot. Med unntak av to av uttrykkene, fordi du er lunken og se, jeg står for døren og.

Dette er en side i en serie med forklaringer på misforståtte eller feiltolkede Paulus-brev, Han blir brukt av kristne retninger som et middel til å fjerne sann bibeltro fra troens opprinnelige, hebraisk/jødiske røtter. Paulus kan misforstås av ukyndige og det er han blitt. Paulus talte ikke mot Torahen, men mot fariseernes lære om å kunn St. Arkippus (gresk: Hestens mester) er en person som blir omtalt i Bibelen ved to anledninger. Han levde i det første århundre, antakelig i Kolossai eller Laodikea.Ifølge De apostoliske konstitusjoner (7,46) fra det 4. århundre er Arkippus den første biskop i Laodikea i Frygia.Det har også vært hevdet at han var en av de 72 disiplene som Jesus utpekte i Lukas 10,1

Paulus skriver i brevet til menigheten i Kolossæ: For han har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede Sønns rike Kol. 2, 13. Vi kan ikke selv bryte ondskapens ringer Den hellige Filemon bodde i Kolossae (Colossae) i Frygia (i dag Khonas i Tyrkia). Han var mottaker av det korte brevet som den hellige apostelen Paulus sendte fra Roma og som vi finner i Det nye Testamente. Filemon var kristen, og hans slave, den hellige Onesimos, hadde rømt av angst for ham.Han møtte Paulus, som sendte ham tilbake til sin mester sammen med brevet, hvor apostelen oppfordrer. Brevet er ikke så personlig som noen av de andre Paulus skrev, og det er forståelig nok. Han nevner en spesiell budbærer, Epafras, som er bindeleddet mellom ham og menigheten (1,7), så vel som en del andre mennesker som han kjente (4,10-17). I likhet med mange andre av Paulus' brev, kan Kolosserbrevet deles i to hovedavdelinger S Det står skrevet i Paulus' brev til menigheten i Kolossæ i det 3. kapittel: Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre

vært i Kolossæ, han kjente menig-heten der bare av omtale, og da sær-lig fra medarbei-deren Epafras. Et av brevets ho-vedtema er Kristi storhet. Kristus er den førstefødte fremfor all skap-ning, og alt er skapt ved ham. Han er også hode for legemet som er menigheten. Brevet har dessuten et sterkt preg av formaning. Særlig må de passe. I menigheten i Kolossæ hadde det sneket seg inn en tankegang som lå tett opp til den kristne tro, men den resulterte i at man ville legge til noe av eget strev til det Jesus hadde gjort. Dette tar Paulus et veldig klart oppgjør med, og løfter fram at alt vi trenger ligger i Jesus alen RIK bibelbruk er motivert av ordene i Paulus' brev til menigheten i Kolossæ, kapittel 3,16: La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Boka inneholder et kapittel som gir et dypdykk i dette bibelverset

BibelLes - Mandal menighe

 1. Kristadelfianerne er en kristen gruppe, som etter beste evne holder seg til den tro som ble forkynt av Jesus Kristus og hans apostler. Vi har organisert vår menighet etter det mønster som apostlene etablerte i de første menigheter. Vi har troende medlemmer i de fleste land over hele verden. I de nordiske land har v
 2. ister, i henhold til den.
 3. Hvis vi ser i bibelen så skriver Paulus til menigheten i byen: 1korinterbrev 1:1-2 Paulus, kalt til Jesu Kristi apostel ved Guds vilje, og vår bror Sostenes, til den Guds menighet som er i Korint, de som er Hellighet i Kristus Jesus, kalt til å være hellige, sammen med alle som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn,deres og vår Herre
 4. Dette juridiske dokumentet og rettspraksisen bruker apostelen Paulus analogisk i sitt brev til menigheten i Kolossæ, . . og [han] utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tok han bort idet han naglet det til korset. (1) Dette var et legalt, rettslig dokument, et anklageskrift
 5. st ved å gi dem godt mot
 6. I brevet til Kolosserne imøtegikk Paulus de falske læresetningene i Kolossæ ved å vektlegge Jesu Kristi guddommelighet, frelsende misjon og forrang [] (se Kolosserne 1:15-23). W Liście do Kolosan Paweł sprzeciwił się fałszywym naukom, jakie panowały w Kolosach, podkreślając boskie pochodzenie, zbawienną misję i prymat [
 7. Skulle menigheten i Kolossæ ha fred med Gud må de søke den i Jesus, ikke i seg selv! «Nåde» betyr velbehag fra Gud. «Fred fra Gud» har vi på grunn av rettferdiggjørelsen. Vi ser av romerbrevet 5,1 at freden bygger på Kristi rettferdighet

Vi lever i tidsperioden for Laodikea-menigheten! Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand menigheten i Kolossæ at de. måtte fylles med kunnskap om. Guds vilje i all åndelig visdom og. forstand? Jeg tror det er ganske klart at Gud. vil at vi skal søke hans vilje og. kjenne den. Jeg tror vi mangler mye av dette. i norsk kristenhet i dag. Vi søker. for kanskje mer hva som er. lommebokas eller bankkontoens. vilje, i stedet for å. hjemmet ditt, på jobben, i menigheten og ditt personlige liv, kan kolosserbrevet vise deg retningen mot en ny utgave av deg selv. Paulus ønsker å formidle hvor viktig det er å bygge troen på Jesus og ingen-ting annet. Det hadde sneket seg inn falsk lære blant de kristne i Kolossæ, særlig knyttet til hvem Jesus er kristne i Kolossæ hvordan Paulus har det, og gi dem nytt mot. Flott kar, han Tykikus, en kjær bror og en trofast Vener og medarbeider for Herren. lederne av den kristne menigheten i Roma, Clemens, skriver ca år 90 et brev til de kristne i Korint, hvor han forteller at Paulus trengte fram til Vestens ytterst En tiltrekkende, falsk lære har nådd den unge menigheten i Kolossæ. Hvis læren skulle få fotfeste, ville menigheten også bli fengslet, - åndelig talt. I varm omsorg for de kristne og i troskap mot apostelkallet skriver han derfor Kolosserbrevet til denne.

Tekster fra Bibelen er sentrale elementer i vigselen. Brudeparet velger på forhånd 2-4 skriftsteder, fra både Det gamle testamente og Det nye testamente

Kolossæ - bibelfellesskapet

Blog - Latest News. You are here: Home 1 / Andakter 2 / Kjerneråte Kjerneråte Andakte Hierapolis hadde de varme kildene som var helsebringende og Kolossæ de rene kalde kildene. Dette skal beskrive tilstanden til menigheten i Laodikea. Dette bilde anvender Herren Jesus på for at de skal forstå og bli klar over sin åndelige tilstand 1. 1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus - 2 til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far! 3 Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere. 4 For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige, 5 på grunn av det håp som ligger. 22 Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til menigheten, 23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. Paulus' brev til efeserne 1:15-23 1 Derfor bøyer jeg mine knær , jeg, Paulus, som er blitt Jesu Kristi fange for deres skyld, dere hedninger - 2 så sant dere har hørt om husholderoppdraget med Guds nåde, det som er gitt meg for dere Laodikea-Menigheten var som mange av vår tids Menigheter ikke hungrende eller tørste etter mer av Jesus. Her var alt tilsynelatende bra og i stedet for denne sanne. Kirkemøter i Laodikea år 363 e.Kr., i Hippo år 393, og i Kartago år 397 bekrefter disse 27 skriftene som kanónisk

Paulus' brev til kolosserne - Jesus, ikke religion eller

LEVENDE TRO: Noe å bygge livet på iTr

Menighetsblad for Metodistkirken i Norge, Porsgrunn menighet for mars og april 2019. United Methodist Church Porsgrunn, Norway, Church Magazin 02-201 Sprawdź tłumaczenia 'kolos' na język Norweski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'kolos' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę

LEVENDE TRO: Bønn er mektig iTr

 1. Paulus' brev til kolosserne översättning i ordboken norskt bokmål - svenska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk
 2. I menigheten i Kolossæ hadde også en del av de troende problemer med disse syndene. Det står følgende om dette: Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, brynde, ond lyst og havesyke, som jo er avgudsdyrkelse, for disse ting kommer GUDS VREDE OVER VANTROENS BARN
 3. I sitt brev til menigheten i Kolossæ nevner Paulus de rike velsignelser som Guds barn skal få: «Vår bønn er at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir. Da kan dere, leve et liv som er Herren verdig, og som fullt ut er etter hans gode vilje
 4. Kapittel 1 . Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus 2 -- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader! 3 Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder, 4 efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige
 5. menigheten i Kolossæ. Alle trengte å få høre hans hilsener og takksigelser, formaninger og lære. Dette vers fikk derfor alle høre og ta lærdom av. Men det var spesielt til Arkippus. Han var tydeligvis på nippet til å trekke seg fra sin tjeneste i menigheten. Hvorfor? Det står ikke. Men det trenger det heller ikke gjøre

Kolossai - Wikipedi

Kolossai , senere Kona eller Chonæ, var en by i Frygia, ca. 17 mil øst fot Efesos, i nærheten av elven Lykos, en av Menderes' sideelver. Stedet for byen, som er i nåværende Anatolia i Tyrkia, har aldri blitt utgravd Midt i dette skriver Paulus til menigheten i Kolossæ: «Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden og ikke fra Kristus.» Kolosserne 2:8 Kolossenserne 2 En Levende Bok (LB). 2 Jeg vil at dere skal kjenne til hvor hardt jeg har kjempet for dere og menigheten i Laodikea [], og for alle andre som jeg ikke har truffet personlig. 2 Mitt mål er at dere skal bli modige, at dere skal bli knyttet sammen gjennom kjærligheten til hverandre, at dere skal få kunnskap om Guds hemmelige [] plan, som er Kristus selv, slik at dere blir helt.

Her nevnes det igjen menigheten som hadde tilhold i Filemons hus. Filemon hadde både slaver og en menighet i sitt hus som indikerer at han var til dels velstående. Arkippos får også en egen hilsning i Kol.4.17. Han ble Han regnes tradisjonelt som den første biskop av Kolossae Paulus skriver til menigheten der: Paulus hilser Guds menighet i Korint, dere som er helliget i Kristus Jesus og kalt til å være hellige sammen med alle som hver på sitt sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Menigheten i Korint er en enhet. «Sammen» på «sitt sted» er de menigheten i Korint. De er en størrelse Paulus kan skrive. Dagens prekentekst er hentet fra apostelen Paulus' brev til menigheten i Kollosæ, første kapittel, fra vers 15 til 20; i Jesu navn: «Paulus, etter Guds vilje Kristi Jesu apostel, og vår bror Timoteus hilser de hellige i Kolossæ, de troende søsken i Kristus: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far! Vi takker alltid Gud,. Jeg er sippete, så må ha en litt morsom tale så jeg ikke--Skriftlesing i kirken - hvilke skal dere ha.Disse skal vi ha: Paulus' brev til menigheten i Kolossæ (Kol 3,12b-14) Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet

Skriftlesing i kirken - hvilke skal dere ha

Kolosserne — sunn veiledning i tro og oppførsel

Menighet eller parallell-samfunn

Apostelen Paulus har sin forklaring om sabbaten når han skriver til menigheten i Kolossæ. - La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat! 17 Dette er bare en skygge av det som skulle komme, men selve legemet hører Kristus til. Kol 2:16-1 Skriv til engelen for menigheten i Efesus: Dette sier han som holder de syv stjerner i sin høire hånd, han som går midt imellem de syv gull-lysestaker: Apenbaring 3:1,7,14,22 Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.

Kolossæ - norsk bokmål definisjon, grammatikk, uttale

Kolosser 1 En Levende Bok 1 Fra: Paulus, utvalgt av Gud til å være Jesu Kristi budbærer, og fra vår bror Timoteus. 2 Til: Alle de hellige ? Guds folk ? i byen Kolossæ.Må Gud vår Far øse sin velsignelse over dere og fylle dere med sin fred. 3 Hver gang vi ber for dere, begynner vi med å takke Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, 4 for vi har hørt at dere har stor tro til Herren og at dere. Dette sa Paulus til menigheten i Efesus, og da er Peters brev skrevet før Åpenbaringsboken. 2. Peters brev 3 1. Dette er alt det andre brev jeg skriver til dere, elskede, i hvilket jeg vekker deres forståelse ved påminnelse om det rene, 2. til å huske det ord som før ble talt av de innvidde profetene, og vår Herre, og Frelsers bud fra. Vi har hørt en av de eldste bekjennelsene fra Paulus' brev til menigheten i Kolossæ (Kol, 1,15-20), om hvem Jesus er: «Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte.

Gode og dårlige nyheter SnakkOmTr

Kolosserne 2, En Levende Bok (ELB) The Bible Ap

Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! Paulus' brev til romerne 12:12. 1 Han sa en lignelse til dem om at de alltid burde be og ikke bli trette: 2 Det var en dommer i en by, som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa: Hjelp meg til å få rett over motstanderen min Norge har tatt steget inn i en ny tid. Denne tiden vil ikke bli god. Det må vi være klar over. Den nye tid kan vi kalle for nyhedenskapets tid

Arkippus' heiaro

Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus -- til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader! Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder, Kolossensern Men han har også hjulpet andre. Ved avskjeden med Efesos-menigheten som foregikk i Milet sier han:Dere vet at med disse mine hender har jeg vært med og skaffet meg og mine medarbeidere det vi trengte.(Apg.20,34) Kollosæ med de nevnte nabobyene lå i en fruktbar dal som Lykoselven rant gjennom. Vi snakker derfor om velstående byer 1 Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel, og broderen Timoteus. 2 - til de hellige og troende brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og fred fra Gud vår Fader!. 3 Vi takker alltid Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader når vi beder for eder,. 4 efterat vi har hørt om eders tro på Kristus Jesus og den kjærlighet som I har til alle de hellige

Kolosserne 1 NB Bibel YouVersion - Bible

Menigheten er Guds hus, som 1 Tim 3:15 sier, sannhetens støtte og grunnvoll. Av dette følger det videre at sondringen mellom fars tjeneste og mors tjeneste blir av betydning ikke bare i familiesammenheng, men også i menigheten. Menigheten skal ha en Far, en presbyter og episkopos. Og han skal være av hankjønn Da Paulus kom fra Tessalonika til Berøa, forkynte han i Synagogen der, og mange som kom til tro. Folket der var villige til å ha selvstudium i Guds Ord etter at møtet var slutt - et forbilde for menigheten i dag! For et nært forhold til Guds Ord er avgjørende for å ha et brennende kristenliv. Men husk at det er Jesus som står bak en slik holdning - for Han arbeider i det usynlige. Begravelsen av Kristus traduzione nel dizionario norvegese bokmal - italiano a Glosbe, dizionario online, gratuitamente. Sfoglia parole milioni e frasi in tutte le lingue Wordplanet: Kapittel i norsk bibel - Colossians. Kapittel 4 . 1 I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene! 2 Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse, 3 og bed også for oss at Gud må oplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker 18 Og han er hovedet for legemet, som er menigheten, han som er ophavet, den førstefødte av de døde, forat han i alle deler skulde være den ypperste; 18 Och han är huvudet för kroppen, det är församlingen, han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle han i allt vara den främste

Sogn og menigheter i Oslo - Arkivverke

12, 13. a) Hvor står kristenheten åndelig sett sammenlignet med menigheten i Kolossæ? jw2019 jw2019 . De gemeente ontstond op 1 januari 2006 door de fusie van de voormalige gemeenten Kautenbach en Wilwerwiltz. Kommunen ble opprettet 1. januar 2006 ved sammenslåing av de tidligere kommunene Wilwerwiltz og Kautenbach Oversettelser av uttrykk HELLIGE OG fra norsk til engelsk og eksempler på bruk av HELLIGE OG i en setning med oversettelsene: De blir så hellige og kjedelige når de har vært.. med uthevet spansk oversettelse) Kopiert og sammensatt fra www.kirken.no sine vigselsritualer: http://www.kirken.no/?event=doLink&famID=9242 . 1 Preludium/Inngan

 • Banankake med kakao.
 • Rauchstopp entgiftung haut.
 • Magnum ice cream.
 • Amelia warner kinder.
 • Gummistøvler til turbruk.
 • Hoher blutzucker folgen.
 • Real turmat forsvaret.
 • Bauunternehmen ottendorf okrilla.
 • Egyptian underworld god.
 • Bryllup bygdøy.
 • Weber gassgrill.
 • Puerto rico land.
 • Hvordan lage karamell med melk.
 • Vår frue menighet.
 • Svimmel dagen derpå.
 • Bloggar om julinredning.
 • Bystua sørenga.
 • Hvad er klicheer.
 • Steppe wiki.
 • Hegnar media kontakt.
 • Gottesdienst weimar katholisch.
 • Scholl velvet smooth limited edition.
 • Osrs recolored graceful.
 • 3 zimmer wohnung oldenburg donnerschwee.
 • Øke masker bukse.
 • The hunger games how did haymitch win.
 • Drop down questions google form.
 • Arduino thermistor.
 • Bjørn dæhlie logo.
 • Slemsäcksinflammation höft övningar.
 • Install node.js windows.
 • Gunhild egenæs bø i telemark.
 • Destiny 2 buy.
 • Dørholder biltema.
 • Die hochzeits crasher love underground.
 • Stelle mathematik englisch.
 • Joakim eliasson regissör.
 • Hydrauliske skivebremser justering.
 • Spåra avstängd mobiltelefon.
 • 2 zimmer wohnung dortmund hörde.
 • Hva er en termistor.